top of page

Промяна при заверяване на проекти ПБЗ

Проектите ПБЗ (План за безопасност и здраве) са задължителни да се представят в общината по местоположение на строежа за да се открие строителна линия. Тези проекти се заверяват задължително в Столична община и обикновено и в КАТ. Заверката в КАТ се избягва само в частни случаи, когато строителството не касае движението по прилежащите на обекта улици, но това обстоятелство се преценя от служителите на общината.

Съществената промяна в процедурата по заверка на проектите е заради наличието на паркоместа/гаражи/ подземни гаражи в имота. Отскоро вече за всички проекти се изисква и "Мотивирано предложение за вход-изход гараж". Досега това не касаеше еднофамилните сгради с 1-2 гаража.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА Мотивираното предложение за вход-изход гараж?

За да влезе автомобил в имота, той трябва да премине през тротоара пред имота. Именно пресичането на пешеходния тротоар касае това Предложение. То се изготвя от пътен инженер и осигурява безопасността на пешеходците, както и удобното напускане на улицата и влизане в имота за автомобила, което се осигурява с различни допустими и законови мерки като понижени тротоари и бордюри например.

Тъй като без ПБЗ проекта не може да се започне строителството, а ПБЗ проекта не може да се завери без Мотивирано предложение за вход-изход гараж, то е целесъобразно двата проекта да се поръчат от Възложителя едновременно за да не се изчакват последователно сроковете за заверките на всеки проект по отделно. Още повече, че Мотивираното предложение се заверява от същите служби в общината и КАТ.

Поради тази промяна и за улеснение на възложителите ние вече предлагаме тези два проекта като общ пакет и може да ги поръчате едновременно при нас. За оферта или допълнителни разяснения моля използвайте обявените контакти на сайта.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Follow Us
Search By Tags
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page