top of page

КАКВО  ПРОЕКТИРАМЕ В ОСНОВНАТА СИ ДЕЙНОСТ ?

Конструктивен проект
КОНСТРУКТИВЕН
ПРОЕКТ

       Конструктивният проект е само една част от целия инвестиционен проект, който включва още проекти по следните части: Архитектура, ВиК, Електро, Отопление и Вентилация, Геодезия, Вертикална планировка, Благоустройство и озеленяване, ПБЗ, ПУСО, Пожарна безопасност...

       Обикновено колективите от проектанти са вече сформирани и работят от години с непроменен състав. От тях възложителите избират обикновено архитекта. А ние, като конструктори, сме избрали с течение на времето с кои архитектурни бюра искаме и можем да работим. При поръчката на Конструктивни проекти работим почти изцяло само с редовни клиенти. Но се радваме и но новите.

         Вече 20 години проектираме със съвременен BIM софтуер, създаден по DIN стандарти.

         Ако имате необходимост от някакъв тип консултация, свържете се с нас за да поговорим дали можем да сме ви от полза. Натиснете бутона "?" .

      

Конструктивно становище

       Конструктивно становище се изготвя, когато строителните дейности са с такъв обхват и вид, че няма нужда от разработване на инвестиционен проект по част Конструктивна. Становището обикновено е изразяване на писмено мнение от страна на инженер с пълна проектантска правоспособност и е без графична част. Понякога са необходими и указания за изпълнение към него, които са във вид на схеми, детайли или малки чертежи.

Становище се съставя при следните случаи:

 • Самостоятелни обекти за нежилищни нужди, изградени в заварена сграда, могат да се преустройват и да променят предназначението си , без да се изисква съгласието на собствениците в етажната собственост. Към проектите за преустройства задължително се представя мотивирано становище на инженер-конструктор с пълна проектантска правоспособност, доказващо, че не се увеличават натоварванията, не се засягат конструктивни елементи и не се намаляват носимоспособността, устойчивостта и дълготрайността на конструкцията на сградата, а когато се налагат изменения в конструкцията или се увеличават натоварванията, се представя и конструктивна част към проекта.

 • стопански постройки със селскостопанско предназначение и строежите от допълващото застрояване

 • басейни с обем до 100 куб. м в оградени поземлени имоти;

 • подпорни стени с височина от 1,20 м до 2 м над нивото на прилежащия в основата им терен, когато не са елемент на транспортни обекти;

 • плътни огради на урегулирани поземлени имоти с височина на плътната част от 0,60 м до 2,20 м;

 • монтаж на инсталации за производство на електрическа енергия, топлинна енергия и/или енергия за охлаждане от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30 kW включително към съществуващите сгради в урбанизираните територии, в т.ч. върху покривните и фасадните им конструкции и в собствените им поземлени имоти.

 

Тъй като всеки случай от практиката е индивидуален, най-добре е за повече подробности да се свържете с нас по телефон или да ни пишете на мейла. Натиснете бутона "?" .

КОНСТРУКТИВНО СТАНОВИЩЕ
ПБЗ

      ПБЗ- План за безопасност и здраве обикновено не се изготвя само при вътрешни ремонти на апартаменти. Възможно е обаче и в такива случаи да бъде изискан от общинската администрация. Затова е добре първо да се консултирате с одобряващата инстанция дали ви е необходим.

     С ПБЗ проекта се дават предписания за организиране на строителната площадка, организиране на подходи за строителна механизация, използване на обществени площи при необходимост (например плащане на наем за използване на прилежащ тротоар по време на строителството). Често се комбинира с План за временна организация на движението ВОД, ако е необходимо например да се затваря временно част от прилежаща улица (например за разполагане на бетонпомпа и бетоновоз). 

         За информация как можете да го поръчате, офертна цена и срок на изпълнение, натиснете бутона "?".

Ще ви обясним и какви други документи са ви необходими за да получите одобрението от общинската администрация и да започнете строителните дейности.

ПБЗ
ПУСО

ПОРАДИ  ВАЖНОСТТА  НА  ТЕМАТА ЗА  УПРАВЛЕНИЕТО  НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ СЪЗДАДОХМЕ ОТДЕЛЕН САЙТ - МОЖЕТЕ ДА ПРОДЪЛЖИТЕ НА НЕГО ИЛИ ДА ОСТАНЕТЕ ТУК.

                                               www. proekt-puso. com

 

 

План за управление на строителните отпадъци ПУСО не се изготвя в следните основни случаи:

 • премахване на съществуващи постройки с разгъната застроена площ (РЗП),
  по-малка от 300 кв. м;

 • премахване на сгради с паянтова конструкция

 • реконструкция и основен ремонт на строежи с РЗП, по-малка от 700 кв. м;

 • промяна предназначението на строежи с РЗП, по-малка от 700 кв. м;

 • строеж на сгради с РЗП, по-малка от 700 кв. м;

 • всички текущи ремонти.

     За останалите случаи ПУСО се изисква. За информация как можете да го поръчате, офертна цена и срок на изпълнение, натиснете бутона "?".

     Ще ви обясним и какви други документи са ви необходими за да получите одобрението от общинската администрация и да започнете строителните дейности.

ПУСО
1234.png
Консултации
КОНСУЛТАЦИИ
КОНСУЛТАЦИИ

      Консултации могат да се искат по всякакви конструктивни поводи. Най-честно те са устни и касаят обикновено решения за покупка на съществуваща сграда или част от нея. Или за предварително мнение дали дадено преустройство е допустимо.

       Тъй като няма правила в тези случаи, най-добре е да се свържете с нас по телефон. Натиснете бутона "?". Единственото правило, което е препоръчително да се спазва в случая с недвижимостите е, първо питай, после инвестирай. Както и първо питай, после бутай (или плащай на някой да бута).

     Напоследък ни търсят за конструктивни консултации, а решенията са по-скоро от  финансов, стратегически и житейски вид. Благодарение на житейския си опит се справяме успешно, щом получаваме благодарности в края за дадената нова гледна точка и прагматичен подход.

Мотивирано
МОТИВИРАНО
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ВХОД/ ИЗХОД
ГАРАЖ
СТРОИТЕЛСТВО С ЕСТЕСТВЕНИ МАТЕРИАЛИ

      Мотивираното предложение за вход/ изход гараж е вече задължително да бъде заверено при заверяването на проекта ПБЗ, без който пък не се издава строителна линия. 

      Това предложение се изготвя от правоспособен инженер - Пътно строителство. 

      То касае начина на паркиране в имота по време на експлоатацията му. Обикновено за да се влезе в имота, се пресича тротоар. Това пресичане трябва да е безопасно сигнализирано и комфортно както за пешеходците, така и за автомобилите. 

      Строителството с естествени материали  отдавна е сред проучваните ни теми.      И любимите ни за експериментално изследване. За радост вече има ентусиазирани хора, които искат да си построят сами малка сезонна къщичка или да ремонтират стара съществуваща сграда. И тъй като споделяме ентусиазма им, съдействаме с всичко по силите си. Но сме и критични към методите. Дървото е любим наш материал в тези случаи.

       Разбира се, всяко начинание започва с обмисляне и детайлно планиране на последователността на операциите. А това е силата ни да проявим целият натрупан опит досега.

Anchor 1

      Финансова отчетност по НОВ ИНОВАТИВЕН начин на вход в режим на етажна собственост : с индивидуална сметка за всеки обект и отчитане на заеми между обектите

 

Това е личният ни принос за едно по-толерантно и щастливо градско съжителстване.
Методът с индивидуални касички за всеки обект в Етажната собственост е измислен от член на фирмата и е тестван над 7 години в практиката. 

      Прочетете повече тук

ЛИЧНА КАУЗА с обществено значение
Финансова отчетност по нов иновативен начин на вход в режим
на Етажна собственост
Anchor 2
bottom of page